ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 01/01/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 01/01/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Instruktor zawodu grupy pracownik gospodarczy oraz pracownik terenów zieleni „Lepsze jutro 3”

Miejsce pracy: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wymiar etatu: 1/4 etatu

Ilość etatów: 1

Wydział: CIS-projekty

Data udostępnienia: 2022-01-05

Ogłoszono dnia: 2022-01-05

Termin składania dokumentów: 2022-01-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: 01/01/2022

Zlecający: Dyrektor Centrum Integracji Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Wykształcenie zawodowe.
4. Ukończony kurs pedagogiczny lub kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
5. Doświadczenie w realizacji prac związanych z zajmowanym stanowiskiem.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.
7. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Kursy zawodowe adekwatne do zajmowanego stanowiska. 
2. Uprawnienia mistrzowskie.
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Predyspozycje w zakresie kompetencji społecznych
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Planowanie, nadzór i odpowiedzialność za realizację szkolenia uczestników grupy  pracownik gospodarczy oraz pracownik terenów zieleni.
2. Opracowanie programu szkolenia dla uczestników. Podstawowa tematyka powinna obejmować:
a) grupa  pracownik gospodarczy
• prace porządkowe, tj. zamiatanie, odśnieżanie, odchwaszczanie, grabienie itp.,
• obsługa i konserwacja urządzeń/maszyn ogrodowych, budowlanych, porządkowych, czyszczących, itp. (kosiarek, zamiatarek, solarek, dmuchaw, minikoparek, zagęszczarek, pilarek, wertykulatorów, rębaków itp.),
• możliwości, zadania i kompetencje zawodowe w pracy pracownika gospodarczego oraz pracownika terenów zieleni.
• środowisko pracy oraz zasady BHP i PPOŻ
• narzędzia i sprzęt niezbędny w pracy pracownika gospodarczego oraz pracownika terenów zieleni,
b) pracownik terenów zieleni
• roślinoznawstwo i botanika,
• uprawa gleby
• sadzenie i pielęgnacja roślin.
• podstawy warzywnictwa,
• dobór roślin i gatunków do różnej przestrzeni,
• wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin,
• cięcie i zabezpieczenia roślin i krzewów,
• zakładanie, pielęgnacja i nawożenie trawników.
3. Prowadzenie zajęć teorii zawodu.
4. Nadzór nad prawidłową realizacją zajęć praktycznych.
5. Ocenianie zdobytej przez uczestników wiedzy.
6. Dokonywanie na bieżąco wpisów tematów do dzienników zajęć oraz potwierdzanie ich przeprowadzenia. 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Umowa o pracę 1/4 etatu.
2. 10 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Miejsce pracy: siedziba Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Staszica 4.
4. Umowa o pracę na okres 17 miesięcy tj. od 1 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy oraz kwalifikacje.
4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ww. ogłoszenia).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-20 15:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Instruktora zawodu grupy pracownik gospodarczy oraz pracownik terenów zieleni w projekcie Lepsze jutro 3” osobiście lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra, sekretariat.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Telefon kontaktowy: 68 470 33 03 lub 68 455 36 72.
2. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej CIS (www.cis.bipzielonagora.pl) oraz tablicy informacyjnej CIS.
5. Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Integracji Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Wróbel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-05 15:08:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Jabłoński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-05 15:14:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Edyta Wróbel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-21 11:04:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony