ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 01/11/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 01/11/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. reintegracji w projekcie „Lepsze jutro II”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: CIS-projekty

Data udostępnienia: 2022-11-04

Ogłoszono dnia: 2022-11-04

Termin składania dokumentów: 2022-11-22 15:00:00

Nr ogłoszenia: 01/11/2022

Zlecający: Dyrektor Centrum Integracji Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Wykształcenie wyższe.
4. Dobra znajomość obsługi komputera, m.in. system operacyjny MS Windows, Internet, pakiet MS Office (Word, Excel, Power Point).
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.
6. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
 
b. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość obowiązujących aktów prawnych związanych z wykonywaną pracą, a szczególnie:
• Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
• Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
• Ustawy z dnia 11.09.2019 r. -  Prawo Zamówień Publicznych 
• Wytycznych dotyczących realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych
• Problematyki wykluczenia społecznego.
2. Otwartość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i rozwiązywaniu ich problemów. 
3. Umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne), sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Opracowywanie procedur i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zakupów oraz wyboru wykonawców usług na rzecz CIS.
2. Organizacja i nadzór nad praktykami zawodowymi uczestników projektu.
3. Rozwiązywanie bieżących problemów uczestników odbywających szkolenia.
4. Pobudzanie do aktywizacji społecznej i zawodowej osób objętych wsparciem. 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Praca w wymiarze 1 etatu.
2. 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Miejsce pracy: siedziba Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Staszica 4 oraz praca w terenie na obszarze gmin: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór, Nowogród Bobrzański, Otyń, Nowa Sól.
4. Umowa o pracę na czas realizacji projektu. 
5. Specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy oraz kwalifikacje.
4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ww. ogłoszenia).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-11-22 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Specjalista ds. reintegracji w projekcie Lepsze jutro II”, osobiście lub przesłać listem poleconym.
 
c. Miejsce:
Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra, sekretariat.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Telefon kontaktowy: 68 470 33 03.
2. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Centrum.
5. Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony