ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 01/09/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 01/09/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Doradca zawodowy

Miejsce pracy: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: CIS-projekty

Data udostępnienia: 2022-09-21

Ogłoszono dnia: 2022-09-21

Termin składania dokumentów: 2022-10-05 15:00:00

Nr ogłoszenia: 01/09/2022

Zlecający: Dyrektor Centrum Integracji Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Wykształcenie wyższe.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.
5. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
6. Dobra znajomość obsługi komputera, m.in. system operacyjny MS Windows, Internet, pakiet MS Office (Word, Excel, Power Point).
7. Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku objętym naborem.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość zagadnień związanych z zatrudnieniem socjalnym i funkcjonowaniem Centrów Integracji Społecznej. 
2. Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
3. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych związanych z wykonywaną pracą, a szczególnie:
• Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
• Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
• Ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
• Dokumentacji i wytycznych dotyczących realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
4. Znajomość zielonogórskiego rynku usług społecznych oraz sieci pomocy osobom w kryzysie. 
5. Otwartość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, nastawienie na drugą osobę i rozwiązywanie jej problemów. 
6. Umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne), sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie rozmów  i wydawanie opinii w ramach rekrutacji nowych uczestników.
2. Planowanie, prowadzenie i dokumentowanie zajęć grupowych oraz indywidualnych z uczestnikami.
3. Sporządzanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu.
4. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczestników projektu zdobytych w czasie zajęć.
5. Utrzymywanie stałego kontaktu z pracodawcami, u których prowadzone są praktyki zawodowe.
6. Poszukiwanie ofert pracy dla uczestników, wspieranie uczestników w podjęciu zatrudnienia,  nadzór oraz monitorowanie procesu zatrudnienia. 
7. Promowanie zatrudnienia wspieranego i innych form zatrudnienia absolwentów CIS  wśród pracodawców.
8. Organizowanie targów pracy dla uczestników.
9. Ścisła współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, terapeutą uzależnień w zakresie indywidualnej pomocy uczestnikom.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Praca w wymiarze 1 etatu.
2. 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Miejsce pracy: siedziba Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Staszica 4.
4. Umowa o pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony.
5. Specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

V. Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy oraz kwalifikacje.
4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wzór oświadczenia stanowi załącznik do ww. ogłoszenia).
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-10-05 15:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Doradca zawodowy” osobiście lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, ul. Staszica 4, 65-175 Zielona Góra, sekretariat.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Telefon kontaktowy: 68 470 33 03 lub 68 455 36 72.
2. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej CIS (www.cis.bipzielonagora.pl) oraz na tablicy informacyjnej CIS.
5. Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Integracji Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Rusin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-21 14:13:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Jabłoński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-21 14:21:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Jabłoński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21 14:21:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony